Binnenkort

za nov 17 t.e.m zo nov 18
Interlcub Dag 1
za nov 24 t.e.m zo nov 25
Interclub Dag 2
vr nov 30 @18:00 - 21:30
Gasttraining Ilse Heylen
zo dec 02 @09:30 - 10:15
Sinterklaas komt op bezoek
zo dec 09 @12:00 - 13:00
Examen Moment 2
   

Zoeken

   

Wie is online?

We hebben 309 gasten en geen leden online

   

Gewijzigde statuten  voor de  “JUDOCLUB TERVUREN “ ,
goedgekeurd op de A.V. van 25/02/2016.


1.   De vereniging draagt de naam : “JUDOCLUB TERVUREN” ,
haar zetel is gevestigd te 3080 - Tervuren.

2. De vereniging heeft tot doel het judo te beoefenen en te verspreiden volgens de richtlijnen van de “ Belgische Judobond “ en de “ Vlaamse Judofederatie “.

3. Het aantal leden aangesloten bij de vereniging is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan 10 leden.

4. De vereniging telt leden en ereleden.

5. De aanvaarding van nieuwe leden is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Deze uitspraak is zonder beroep. Ere-leden kunnen enkel voorgedragen en uitgeschreven worden door het bestuur.

6. Om deel uit te maken van de vereniging dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:
    a)         jaarlijks het VJF-lidgeld betalen.
    b)         de statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging aanvaarden.
    c)         om actief judo te beoefenen dient het lesgeld betaald te worden.

7. Alle leden worden door de voorzitter of zijn plaatsvervanger jaarlijks uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Deze oproeping geschiedt door middel van een briefcirculaire of een email of via de clubwebsite en dit ten minstens 14 dagen voor de vergadering.
Het bestuur heeft tevens het recht om een bijkomende uitzonderlijke Algemene Leden Vergadering bij mekaar te roepen. De oproeping en termijn hiervan gebeurt op dezelfde manier als de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

8. Hebben stemrecht op de Algemene Leden Vergadering: leden van ten minstens 18 jaar oud.
De stemmingen zijn geldig als tenminste 10 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Elk lid heeft slechts één stem.
Indien dit aantal niet bereikt wordt zal het Bestuur een nieuwe uitzonderlijke Algemene Leden Vergadering organiseren waar dit maximum aantal niet geldt.
Stemming op de Algemene Leden Vergadering gebeurt geheim. Een stemgerechtigd lid kan zijn volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid om in zijn plaats te stemmen op de Algemene Leden Vergadering. Een stemgerechtigd lid kan nooit meer dan 2 extra volmachten bezitten buiten zijn eigen stem.
Een volmacht is pas geldig als zowel de volmachtgever als volmachtontvanger het volmacht document hebben ondertekend of dat de volmachtgever een mail naar de voorzitter en secretaris heeft gestuurd met carbon-copy (mail cc)  naar de volmachtontvanger waarin hij de volmacht bevestigd. Alle volmachten moeten voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering aan de voorzitter kenbaar gemaakt zijn door ofwel het overhandigen van de papieren volmachtbrief of de voorzitter moet in bezit zijn van de mail die verstuurd werd door de volmachtontvanger.

9. Om een bestuursfunctie te kunnen bekleden moet de kandidaat minstens 18 jaar oud zijn. Er mogen tevens geen familieleden gelijktijdig in het bestuur zetelen. Kandidaat bestuursleden moeten hun schriftelijke en gemotiveerde kandidatuur tenminste 7 dagen voor de Algemene Leden Vergadering aan de voorzitter kenbaar maken.
Een kandidaat kan pas deelnemen aan de bestuursvergadering nadat hij/zij een meerderheid van de geldig uitgebrachte JA-stemmen heeft behaald op de Algemene Leden Vergadering.

10.  Het bestuur bestaat uit minimum 3 leden en maximum 12 leden en hebben elk één stem.

Effectief  : een voorzitter.   Eén stem  
Effectief  : een secretaris.   Eén stem
Effectief  : een penningmeester.   Eén stem
Effectief : een jeugdcoordinator. Eén stem.
Effectief  : max 8 andere bestuursleden. Elk één stem

Totaal ( bij voltallig bestuur ) 12 leden.
 
11.  Een bestuursmandaat duurt 2 jaar. Dit mandaat kan verlengd worden door stemming op de Algemene Leden Vergadering:Jaarlijks worden 6 nieuwe bestuursmandaten open gesteld.

12.  De functies in het bestuur worden door het verkozen bestuur geregeld, op de eerstvolgende bestuursvergadering, volgend op de Algemene Leden Vergadering.
Het bestuur kan tijdens een bestuursvergadering de functie van een bestuurslid ten allen tijde aanpassen.

13. Ontslagregeling van een bestuurslid:
a) een bestuurslid kan zijn ontslag indienen uit het bestuur.
Desgevallend dient hij dit 3 maanden op voorhand in te dienen via schrijven aan de voorzitter.
B) een bestuurslid kan ontslagen worden bij zware fout.
Dit recht wordt voorbehouden door het bestuur en gebeurt met onmiddellijke ingang.

14.  Om een geldige beslissing te kunnen treffen dienen minimum 50% van bestuursleden tegenwoordig te zijn op de bestuursvergadering. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter , doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter in dergelijke gevallen geldt de stem van het bestuurslid met de langste clubanciëniteit.

15.  Wordt als ontslaggevend beschouwd : elk bestuurslid die drie opéénvolgende bestuursvergaderingen afwezig is zonder gegronde reden of die niet voldaan heeft aan de verplichting m.b.t. het betalen van het lidgeld.  In voorkomend  geval kan het bestuur overgaan tot tijdelijke aanstelling van een vervanger tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

16.  Het bestuur heeft de grootst mogelijke bevoegdheid voor wat betreft het beheer van de club en stelt een “ Reglement van Inwendige Orde “ samen.
Het vermogen van de club wordt door de penningmeester  beheerd als een goede huisvader.

17.  De daden van beheer worden dagelijks verricht door de secretaris, voorzitter en penningmeester.
De gerechtelijke acties worden waargenomen door de voorzitter of zijn afgevaardigde.

18.  De partijen verklaren uitdrukkelijk zich te onderwerpen aan de wet van 27 juni 1921 (betreffende verenigingen zonder winstoogmerk) voor alle vraagstukken die niet door bovenstaande statuten worden geregeld.

19. Wijzigingen aan deze statuten kunnen enkel door de Algemene Leden Vergadering worden aangebracht.

20. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken.
Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging (sport-jongerenwerking) en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

21. Samenstelling van het bestuur van : “ JUDOCLUB  TERVUREN ”.

Volgende personen werden  aangesteld als bestuursleden op Algemene Leden Vergadering te Tervuren, op  op 25 februari 2016, op

De functies werden op de eerst volgende bestuursvergadering als volgt verdeeld:
• Voorzitter:   Thierry Beirens
• Secretaris:   Joost Ostendorf
• Penningmeester:   Monika De Vos
• Jeugdcoordinator:    Jan Camelbeek
• Bestuurslid:    Peter Eckstein
• Bestuurslid:    Joris Van Loco
• Bestuurslid:     Hans Begeer
 

   
© Judoclub Tervuren